ติดต่อสอบถาม

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

 

 1. มรดกตามมาตรา 1600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 2. มรดกที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 3. วันใช้บังคับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 11 และบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 5. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับมรดกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 6. อัตราภาษีมรดกตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 7. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีตามมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 8. เสียภาษีการรับมรดกแล้วต้องกลับมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร 
 9. การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกเสียภาษีหรือไม่ ตามมาตรา 42 (9) แห่งประมวลรัษฎากร 
 10. การโอนอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 11. การผ่อนชำระภาษีมรดกตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 12. การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 13. เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 29 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 14. การขอคืนภาษีตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 15. การอุทธรณ์ภาษีการรับมรดกตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 16. บทกำหนดโทษที่สำคัญตามมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วุฒิพงค์ (อ.ตั้ม)

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน