ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษพนักงาน

เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษพนักงาน

หลักการและเหตุผล

            วินัยขององค์กร เปรียบเสมือนมาตรฐานของคนดีที่องค์กรปรารถนาให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้สังคมภายในองค์กรนั้นดำรงอยู่อย่างมีความสุข และมีความยุติธรรม เมื่อมีเหตุที่สมาชิกในองค์กรถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ที่อาจคาดหมายได้ว่ามีสมาชิกในองค์กรกระทำผิดวินัย โดยทั่วไปแล้วหากมีกรณีที่อาจเข้าข่ายการทำผิดวินัยร้ายแรง หรือพฤติการณ์ที่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าการกระทำดังกล่าวนั้น ผู้ใดกระทำความผิด หรือกระทำความผิดในเรื่องใด การสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้สมาชิกในองค์กรนั้น ๆ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม องค์กรจึงควรมีกระบวนการสอบสวนทางวินัยที่ยุติธรรม รวดเร็ว ปราศจากอคติ และสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสมกับความผิดนั้น หรือไม่ให้เกิดการลงโทษผิด

            เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อพนักงาน และมั่นใจว่า “จะไม่มีพนักงานคนใดถูกลงโทษทางวินัย โดยปราศจากการตรวจสอบหรือรับฟังพยานหลักฐานที่เหมาะสมและเป็นธรรม” จึงควรมีการกำหนดมาตรการทางวินัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือตัวแทนขององค์กรควรมีความรู้และเทคนิคเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการสอบสวนทางวินัยในองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางวินัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติงานในฐานะประธานหรือกรรมการผู้สอบสวนทางวินัยขององค์กร
 • เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ กรณีศึกษาต่าง ๆ ในการสอบสวนทางวินัยที่เคยเกิดขึ้นในธุรกิจประเภทต่าง ๆ

  เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความหมายของกระบวนการสอบสวนทางวินัย องค์กรทำไมถึงจำเป็นต้องมีกระบวนการนี้
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางวินัย และการลงโทษพนักงาน
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
 4. การออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อกระบวนการสอบสวนทางวินัย
 5. การแจ้งข้อกล่าวหา การกำหนดประเด็น
 6. เทคนิคการสอบสวน และการบันทึกการสอบสวน
 7. การพักงานระหว่างสอบสวน
 8. การสรุปข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัย
 9. การสอบสวนทางวินัย แตกต่างกับ การสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างไร

วิทยากร

            อ.พงศ์พรรณ์   พลเยี่ยม

                        - ประสบการณ์การทำงานด้าน HR มาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน มากกว่า 30 ปี

                        - อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                        - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทเอกชน

                        - คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (กรรมการอิสระ) บริษัทเอกชน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

            ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

            ตัวอย่างการบันทึกการสอบสวน

            ตัวอย่างรายงานสรุปผลการสอบสวนทางวินัย

            ตัวอย่างหนังสือลงโทษทางวินัย

            ตัวอย่างหนังสือเลิกจ้างกรณีทำผิดวินัยร้ายแรง

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน