ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการจัดทำ JD อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการจัดทำ JD อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

การเขียนใบบรรยายหน้าที่งาน (Job Description หรือ JD) คือการออกแบบหรือกำหนดหน้าที่งานเพื่อให้ตอบสนองกลยุทธ์การบริหารองค์กร ซึ่งเทคนิคการเขียน Job Description ที่ดีจะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นๆ สามารถเข้าใจหน้าที่การทำงาน งานของตนสัมพันธ์กับใครบ้าง และสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ MISSION หรือ VISION ขององค์กรอย่างไร และจะวัดผลการทำงานในตำแหน่งนี้อย่างไร สร้างความชัดเจนในการทำงาน และสอดคล้องกับระบบคุณภาพอีกด้วย

ดังนั้นเทคนิคการทำ Job Description อย่างมืออาชีพจะช่วยให้ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน HR สามารถบริหารจัดการคนในองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและสามารถปรับปรุง (Review) Job Description ให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นได้

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจและวัตถุประสงค์ในการจัดทำ Job Description
 2. ผู้เข้าอบรมทราบถึงขั้นตอน เทคนิค ของการจัดทำ Job Description ที่มีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจการกำหนด KPI และ Competency ที่จับต้องได้
 4. องค์กรมีแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับใช้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่หน่วยงาน (Functional Descriptions)
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่งาน (Job Descriptions)
 3. อุปสรรค ปัญหาในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
 5. เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Objective)
 6. เทคนิคการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
 7. เทคนิคการกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Specifications)
 8. เทคนิคกำหนดดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicators)

การติดตามประสิทธิผลของการอบรม

Ø ผู้เข้าอบรมที่เป็น Function Head สามารถจัดทำใบกำหนดหน้าที่หน่วยงาน (Functional Description)

Øผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ได้ด้วยตนเอง

Ø ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ หรือทบทวนใบกำหนดหน้าที่งานของตนเอง เสนอผู้บังคับบัญชาให้อนุมัติใช้เป็นมาตรฐานการทำงานในทุกตำแหน่งงาน

 

ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมาย

 ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/HR/พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1 วัน (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

บรรยายโดย: อ.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน