ติดต่อสอบถาม

กฎหมายแรงงาน กับ การบังคับบัญชา (Labor Law for Management)

กฎหมายแรงงาน กับ การบังคับบัญชา (Labor Law for Management)

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน