ติดต่อสอบถาม

จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง / ขายกิจการ

จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง / ขายกิจการ

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน