ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน..ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ

หลักสูตร ภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน..ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ เป็นวิธีการหนึ่งที่สถานประกอบการต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือลำดับต้น ๆ ในการจูงใจ และตอบแทนพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ให้ปฏิบัติงาน เป็นกำลังสำคัญ และอยู่กับองค์กร ได้นาน ๆ ดังนั้นการบริหารจัดการด้านภาษีอากร เรื่องบุคลากร สวัสดิการ เป็นเรื่องจำเป็น ที่องค์กรจะมองข้ามเสียมิได้ ซึ่งการที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้องด้านภาษีฯ จะทำให้องค์กร สามารถกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนงาน งบประมาณ และวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน รวมทั้งการเสียภาษี อย่างถูกต้อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็น Good Governance ได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1.เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านภาษีบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจและรับทราบกฎหมายใหม่ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อให้มี่ความรู้ความเข้าใจ สามารถคำนวณและยื่นรายการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าสัมมนาเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชี

ภาพรวมปัญหาด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน

1.ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานหรือไม่

2.ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้หรือไม่

3.บริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

4.การให้สวัสดิการพนักงานมีภาษีขายหรือไม่

5.คำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร

6.ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ และต้องหักอย่างไร

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนา

1.ทำความเข้าใจและก้าวทันหลักปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน

2.ศึกษาปัญหายอดฮิตเกี่ยวกับภาษีด้านสวัสดิการพนักงานที่นักบัญชีปฏิบัติผิดพลาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่ควรระมัดระวัง

3.ได้เทคนิคการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและกลยุทธ์การขจัดปัญหาภาษีด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงานจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ศุภชัย บำรุงศรี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน