ติดต่อสอบถาม

Finance for Non-Finance Manager

Finance for Non-Finance Manager

Finance for Non-Finance Manager

หลักการและเหตุผล


ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิตสินค้า การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านอื่น ๆ

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยาย

 1. ความเข้าใจกิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
 2. ทำไมต้องรายงานทางการเงิน
 3. การอ่านและวิเคราะห์งบฐานะการเงิน (งบดุล) ในมุมมองด้านการจัดการ
 4. การอ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ
 5. ความเข้าใจงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 6. การอ่านและทำความเข้าใจงบกระแสเงินสด
 7. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
 8. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน
 9. การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วนตามแนวดิ่ง
 10. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
  • อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
  • อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้และความเสี่ยงทางการเงิน
  • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
 11. การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบดูปองท์ (Dupont Analysis)


อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(ไฟฟ้า)

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรงไทย จำกัด
 •  ที่ปรึกษา วิทยากรอิสสระด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงิน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
 • ที่ปรึกษาอิสสระด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร การวางแผนด้านการเงิน การบริหารจัดการ

 

ระยะเวลาอบรม   1 วัน (6 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน