ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้

หลักการและเหตุผล
          พนักงานติดตามหนี้มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย  การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือติดต่อลูกหนี้ยาก (ไม่ยอมรับโทรศัพท์) ในบางกรณีลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้”รวมถึงการใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ การเรียนรู้และนำทักษะการเร่งรัดหนี้สินมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด
          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการติดตามหนี้ที่ถูกต้องและวิธีการใช้คำพูดกับลูกหนี้โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มาประยุกต์ใช้กับลูกหนี้ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า ต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือเปิดจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง
          ดังนั้นหลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรโดยที่จะได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

หัวข้อการอบรม
1. ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?        
2. บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ
3.  ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้
          - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

- ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

- คำพูด, น้ำสียง, ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง   
4. ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท 
5. การเจรจาต่อรอง (ความหมาย “การเจรจาต่อรอง”)          
6. อำนาจในการต่อรอง
7. ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง             
8. เวทีการเจรจาต่อรอง (Bargaining Arena)          
9. กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน
10. ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ
11. กฎหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้      
12. หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้ 
13. พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม (ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-
1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้
2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย“เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”
3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

วิทยากร อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
อดีตผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย อาวุโส  บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ การทำงาน :  38 ปี ทำงานอยู่ในฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย มาทุกตำแหน่ง
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ทั้งภาครัฐ และเอกชน : กว่า 30 ปี
ประสบการ การเขียนหนังสือ:-
    * เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา”     

    * เขียนหนังสือเรื่อง: “กลยุทธ์การกระชากหนี้”

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้
เวลา               รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)
9.00 – 10.30 น. Øปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?             

Pre – Test   เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ (ถ้ามี)
                    Øบทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ
                    Øทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้         

                              - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

- ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

- คำพูด, น้ำสียง, ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

10.30 – 10.45 น.  ********     Coffee break ********          
10.45 – 12.00 น.Øศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท    

ØRole – Play การรับมือกับลูกหนี้ 3 ประเภท  

12.00 – 13.00 น.  ********      พัก เที่ยง  ********          
13.00 – 14.30 น.Øการเจรจาต่อรอง (ความหมาย “การเจรจาต่อรอง ”)

Øอำนาจในการต่อรอง
Øทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง             
Øเวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )          
Øกลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน
Øข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ          

14.30 – 14.45 น.  ********      Coffee break  ********           
14.45 – 15.30 น.Øกฎหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้             

Øหนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้ 

                    Øพ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม (ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม)
15.30 – 16.00 น.  Post – Test เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน