ติดต่อสอบถาม

การสอบสวน การลงโทษ การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์

การสอบสวน การลงโทษ การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตร การสอบสวน การลงโทษ การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์

Üคุณแน่ใจหรือว่า

Üการลงโทษทางวินัยที่ทำกันอยู่

Üถูกต้องและเป็นธรรม ?

 1. พนักงาน..ทำงานผิด หัวหน้าไม่กล้าลงโทษลูกน้อง ปล่อยให้งานเสียหาย
 2. พนักงานมาสาย ลาผิดระเบียบ หัวหน้าเอาแต่บ่น แต่ไม่แก้ไข
 3. การลงโทษไม่ชัดเจน ไม่มีหลักฐาน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 4. ไม่มีมาตรการอย่างอื่น ก่อนการลงโทษ ก่อนการเลิกจ้าง
 5. ย้ายไม่เป็นธรรม เลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม นายจ้างแพ้คดีเพียบ..

ผู้บริหารจึงต้องปรับใจ ปรับกระบวนการใหม่

ด้วยการเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้

เนื้อหาหลักการสัมมนา

 1. พบกับ 20 พฤติกรรมของพนักงานที่รำคาญใจ ที่ต้องปรับปรุงให้เป็นคนดี
 2. พบกับ 40 วิธีการปรับปรุงทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ ที่นายจ้างทำได้
 3. หน้าที่และความรับผิดของผู้จัดการ หัวหน้างาน ต่อการปรับปรุงพฤติกรรมพนักาน
 4. ตัวอย่างวินัยที่ดีและการลงโทษที่เป็นธรรม
 5. วิธีการสอบสวน หาพยาน หลักฐานเมื่อมีคนกระทำผิด
 6. ตัวอย่างหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 7. การพักงานเพื่อการสอบสวน
 8. การย้ายเป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ?
 9. การเลิกจ้างเป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ?
 10. ความเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ที่นายจ้างเสียหายเป็นล้าน

ระยะเวลา 1 วัน 09.00-16.00น.

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
 2. ราคารวม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)
 3. วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารการอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน