ติดต่อสอบถาม

Finance for Non-Financial Manager (การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน)

Finance for Non-Financial Manager (การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน)

หลักสูตร Finance for Non-Financial Manager (การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน)

 

หลักการและเหตุผล

การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง "Finance" นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน และ อื่น ๆ หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ

1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance

2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง

3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

> การวิเคราะห์งบการเงิน

> การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

> การตัดสินใจจากการลงทุน

> การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน

4. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ

5. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่

6. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non - finance อย่างถ่องแท้

 

Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

7. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน

8. การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย

> งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)

> งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)

> งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

9. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย

10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)

11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

> อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

> อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)

> อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

> อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio)

13. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย

14. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)

> มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

> มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)

> ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที

15. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน

16. การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

> Net Present Value (NPV)

> Internal Rate of Return (IRR)

> การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)

> ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR ให้ได้ภายใน 10 วินาที

17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

18. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)

19. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน

20. สรุป ถาม - ตอบ

 

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรOn-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้200% *****

 

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest /Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com/www.chosenthebest.com

 

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน