ติดต่อสอบถาม

ภัยคุกคามในสถานที่ทำงาน (Harassment in Workplace)

ภัยคุกคามในสถานที่ทำงาน (Harassment in Workplace)

หลักสูตร ภัยคุกคามในสถานที่ทำงาน (Harassment in Workplace)

หลักการทั่วไป

          ในปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งแนวความคิด การแสดงออก รวมถึงรูปแบบการดำรงชีวิต สภาพการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยผลกระทบทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ทำงานเริ่มมีภัยคุกคามเกิดขึ้น ทั้งนี้ปรากฏอย่างเป็นประจักษ์ หรืออยู่ในจิตใจของสมาชิกในสถานประกอบกิจการโดยไม่รู้ว่าเป็นภัยคุกคาม (Workplace Harassment) ทำให้สถานประกอบกิจการไม่ได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน หรือป้องปรามจนอาจผลกระทบในระดับองค์กร ซึ่งจะเป็นปัญหาสำคัญที่องค์กรต้องแก้ปัญหาในภายหลังซึ่งเกิดความขัดแย้ง ผลกระทบ หรือความเสียหายแล้ว

 

เนื้อหาหลักสูตร

- ภัยคุกคาม หมายถึงอะไร มีขอบเขตอย่างไร

- การข่มเหงในที่ทำงานมีกี่ประเภท

- ผลกระทบภายในองค์กรเมื่อมีการข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชาโดยปราศจากมาตรการป้องกันขององค์กร

- บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับภัยคุกคามในสถานประกอบกิจการ

- เทคนิคการกำหนดมาตรการจัดการภัยคุกคามไว้ในข้อบังคับการทำงาน

- วิธีการสังเกตร่องรอยหรือแนวโน้มของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

- เทคนิคการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีภายในสมาชิกในองค์กรเพื่อลดภัยคุกคาม

- การจัดการและการแก้ไขเมื่อเกิดภัยคุกคาม

 

รูปแบบการอบรม

          การบรรยาย การยกตัวอย่าง การตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน