ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต

การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

หลักสูตร การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต

อ.บรรพต เทพฤทธิ์

 

หลักการและเหตุผล

การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 8 ประการ

2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

3. เพื่อสร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 8 ประการในการทำงาน

4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

8. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

• องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

• การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

• การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

• ความเป็นมาและความหมายของ 8 Waste

- แนวคิดและวัตถุประสงค์ของลีน (Lean) ในการลดความสูญเปล่า

- การลดต้นทุนในกระบวนการโดยการระบุความสูญเปล่า (Waste or Muda)

- ความสูญเปล่า 7 ประการในกระบวนการผลิต

- ความสูญเปล่า 7 ประการในสำนักงาน

Workshop II: ค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน

•เครื่องมือและเทคนิคการลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่า

การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

งานสร้างมูลค่าเพิ่ม & งานไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (ความสูญเสีย – Waste)

5W1H & 5 Why Technique กับการลดความสูญเสียในกระบวนการ

การลดความสูญเสียในกระบวนการด้วยหลักการ ECRS

ลดของเสียโดยระบบป้องกันความผิดพลาด Poka – Yoke

- การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียด้วยแผนผังพาเรโต

- การประยุกต์ใช้ 5ส ในการจัดระบบงานเพื่อการลดต้นทุน

• การรักษากิจกรรมการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

- การส่งเริมการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)

- การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle)

- การทำกิจกรรมซ่อมบำรุงแบบทวีผล ทุกคนมีส่วนร่วม TPM

Workshop การนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน