ติดต่อสอบถาม

การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ

การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ

หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ

(Agile Project Management)

 

เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

 การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทำงานที่เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่น หมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

การที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักคิดนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่น ๆ ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หลักการ Agile ในการสร้างประสิทธิผลต่องานที่ทำ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานร่วมกัน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

♦Agile การบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว

 • อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
 • แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ และตัวอย่างขององค์กรที่นำ “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงาน
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
 • Agile Mind-set
 • Waterfall Process
 • ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
 • แบบสำรวจความเหมาะสมในการใช้ Agile ในองค์กร

รายละเอียด อธิบายถึงที่มาของการทำ Agile ทำไมจึงเกิดแนวคิดนี้ขึ้น และแนวคิด Agile เหมาะสมกับองค์กรแบบไหน ทำไมบางองค์กรใช้แล้วสำเร็จ บางองค์กรใช้แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการทำ Agile สิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับ Mindset ของคนทำงาน ไม่ให้ยึดติดวิธีการเดิม แต่ต้องปรับตังให้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

♦การบริหารโครงการแบบ Agile วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

 • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร
 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
 • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ
 • ผิดพลาดให้เร็ว
 • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ
 • Framework และ SCRUM

 

รายละเอียด อธิบายถึงองค์ประกอบของการทำ Agile และแนวคิดที่ประยุกต์มาจากบริษัทที่ทำ Software computer เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการปรับตามความต้องการของลูกค้า สู่การทำ Agile ในสายการผลิต

♦ตำแหน่งสำคัญใน Agile

 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Development Team

Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

รายละเอียด อธิบายถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการทำ Agile ที่สำคัญของตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนแนวคิด Agile ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้ Framework / KANBAN / User Story / AS a (role) เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน / I want (goal) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร / So that (benefit) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานจะได้รับอะไร / Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว

♦เทคนิคการใช้บัตรความคิด

 

 Workshop1: Scrum Workshop: ฝึกปฏิบัติ “Developing Work Innovation”

นำเสนอ “Work Innovation” และ/หรือ ประเด็นการนำเสนอที่ทางองค์กรต้องการูปแบบแบ่งกลุ่ม

นำเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย                          40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์        10 %
 4.  

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ Agile อย่างถูกต้อง

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ Agile ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน