ติดต่อสอบถาม

Quality Awareness (การตระหนักในคุณภาพ)

Quality Awareness (การตระหนักในคุณภาพ)

Quality Awareness

(การตระหนักในคุณภาพ)

 

หลักการและเหตุผล
               คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี ความตระหนักในคุณภาพ  เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีความตระหนักในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ ผู้บริหารก็คงไม่ต้องมานั่งปวดหัวหรือเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้งคู่แข่งก็พร้อมที่จะเข้ามาแย่งลูกค้าของเราตลอด ตัวลูกค้าเองก็พร้อมจะเดินออกไปจากเราอยู่เสมอ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้  การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ จึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีความตระหนักด้านคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้โดยง่ายอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและความหมายของคำว่า”คุณภาพ”
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักลูกค้าคือใคร และความพอใจของลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       

พนักงานระดับปฏิบัติการ , หัวหน้างาน , หัวหน้าแผนก และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร

 • การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
 • คุณภาพคืออะไร และวิวัฒนาการของคุณภาพ
 • คุณภาพกับความอยู่รอดขององค์กร
 • กระบวนการ และ คุณภาพ (IPO model)
  • Input ประกอบด้วย 4M1E และการบริหารคุณภาพเบื้องต้น
  • Process การผสมผสาน4M1E อย่างลงตัว
  • Output จะได้ SCDSMEE หรือ Quality, KPI เพื่อวัดผล
 • Workshop: กระบวนการทำงาน และ Input
 • Workshop: การควบคุม Input ในกระบวนการทำงาน
 • ลูกค้าคือใคร(ลูกค้าภายใน,ลูกค้าภายนอก) , การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • Workshop สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
 • เส้นทางและขั้นตอนสู่การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ด้วย PDCA
 • Workshop การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • Q&A

รูปแบบการอบรม  :          บรรยาย , ฝึกปฏิบัติ Workshop , กรณีศึกษา

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน