ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการประยุกติ์ใช้ Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เทคนิคการประยุกติ์ใช้ Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หลักสูตร เทคนิคการประยุกติ์ใช้ Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

หลักการและเหตุผล

การทำงานในสำนักงานและในไลน์การผลิต ย่อมมีสายการบังคับบัญชาและต่างคนต่างตำแหน่งงานต้องการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตามเป้าหมายเช่น การให้บริการลูกค้าหรือการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานเป็นแบบญี่ปุ่น จึงคิดนำระบบการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในระดับบังคับบัญชาและบุคลากรในระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มี การรายงานการสื่อสารและการปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกัน เรียกว่า แนวคิด Ho-Ren-So โดยแนวคิดนี้ สามารถใช้ได้กับการทำงานในสำนักงานและการทำงานในไลน์การผลิต และไม่จำกัดเฉพาะองค์กรสไตล์ในการทำงานแบบญี่ปุ่นเท่านั้นหากแต่ยังสามารถปรับใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะงานในสำนักงานที่ต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

• วัฒนธรรมการต่อสู้และการทำงานของคนญี่ปุ่น

• ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน

• หลักการสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา

• หลักการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนองานแบบ Ho-Ren-So คืออะไร

• ทำไมต้องเป็นแบบ Ho-Ren-So

• ความต่างระหว่างวิธีสื่อสารทั่วไปกับแบบ Ho-Ren-So

• เทคนิคและกระบวนการของ HOKOKU (โฮโกะกุ)

• เทคนิคและกระบวนการของ RENRAKU (เร็งระกุ)

• เทคนิคและกระบวนการของ SODAN (โซดัง)

• วิธีการประเมินทักษะ Ho-Ren-So ของแต่ละคนว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งรู้จักตัวชี้วัดต่างๆ (Indicator) ที่ใช้ในการตรวจติดตามดูพัฒนาการของแต่ละคน

• แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ Ho-Ren-So โดยใช้กระดาษ A3 Form

• กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม ตามหัวข้อต่างๆ

• สรุป และถาม ตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ระยะเวลา 9.00 น. -16.00 น.

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน