ติดต่อสอบถาม

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า VSM

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า VSM

หลักสูตร การสร้างสายธารแห่งคุณค่า

(VSM : Value Stream Mapping)

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นแนวคิดที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต สิ่งที่สำคัญมากเป็นอันดับแรก คือ ต้องบ่งชี้งานที่มีคุณค่า (Value Added :VA) และงานที่ไม่มีคุณค่า (Non-Value Added : NVA) โดยเมื่อมีความเข้าใจแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเขียนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) เพื่อการเรียนรู้ในการกำจัดความสูญเปล่า (Wastes) ที่อยู่ในกระบวนการของแต่ละขั้นตอนโดยมีเทคนิค และเครื่องมือในการปรับปรุงงานต่างๆ ดังนั้น การสร้าง VSM เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการแสดงข้อมูลที่สำคัญในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ทีมงานได้เห็นร่วมกันและมีการปรับปรุง พัฒนางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

รายละเอียดการฝึกอบรม :

  • ดำเนินการสร้างสายธารแห่งคุณค่า VSM (Value Stream Mapping)
  • เรียนรู้ Takt time, Cycle Time, Lead Time เป็นต้น
  • จัดทำ Current stage in VSM
  • เรียนรู้ปัญหาเพื่อการปรับปรุงงาน
  • การใช้เครื่องมือต่างๆในการปรับปรุง
  • Workshop
  • สรุป / ถามตอบ

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :    ผู้จัดการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 

รูปแบบการบรรยาย :  การบรรยาย ประกอบการยกตัวอย่าง ๆ กิจกรรมระหว่างการบรรยาย 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน