ติดต่อสอบถาม

การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น

การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น

หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น

การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5.เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน
6.เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
7.เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1.การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน 
2.การมองปัญหาของแต่ละบุคคล -ความเป็นมาและความหมายของ 7 Waste
3.การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
4.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
5.Kaizen กับการเพิ่มผลผลิตและความหมายของ Kaizen
6.วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
7.เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
8.เทคนิค 5 W+1Hและ 3 Gen ในการปรับปรุงงาน
9.หลักการ 5 step implementation 
10.Automation Kaizen การปรับปรุงที่มี่การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการให้เป็นระบบ และเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด
11.Office Kaizen  การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละแผนก เน้นด้านงานในสำนักงาน
12.หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
13.Kaizen กับกิจกรรมข้อเสนอแนะและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ
14.การเขียนข้อเสนอแนะอย่างมีคุณภาพกับเทคนิคการนำเสนอผลงานไคเซ็น
กรณีศึกษา
สรุป และถาม ตอบ

     Workshop กิจกรรมไคเซ็นและการวิเคราะห์ความสูญเปล่า

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน


ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน