ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

หัวข้อ :การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

 

โดย อ.บรรพต เทพฤทธิ์

หลักการและแหตุผล

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

• เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE

• เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

• แนวคิด และหลักการของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM )

• ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร

• การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE )

• การนำ OEE ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรแบบต่างๆ

• การวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE

• แนวทางการปรับปรุงลดความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร

• กรณีศึกษา

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน