ติดต่อสอบถาม

การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study

การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study

หลักสูตร “การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study”

(Time Study Analysis Technique)

          การศึกษาเวลาหรือ Time Study คือเทคนิคในการวัดปริมาณงานออกมาเป็นหน่วยของเวลาเพื่อหาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการหาจุดอ่อนหรือจุดที่มีความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานที่ซ่อนอยู่และกำจัดมันออกไปให้ได้มากที่สุด และการจัดกระบวนการปฏิบัติงาน จัดพื้นที่และตำแหน่งการปฏิบัติงานและเครื่องจักรในการผลิตได้อย่างเหมาะสม การศึกษาเวลาจะทำให้ทราบถึงเวลามาตรฐานในการทำงานของทั้งคนและเครื่องจักรเพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

         เทคนิคการศึกษาเวลาหรือ Time Study จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้ด้วยการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยการวางแผนการผลิตอย่างสมดุลและกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป และสามารถลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ไม่จำเป็นลง ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง รวมถึงสร้างความปลอดภัยในการทำงานด้วยการลดการเคลื่อนไหวของพนักงานผลิตที่ไม่จำเป็นลงได้ ส่งผลให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามเป้าหมายที่ต้องการได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น ด้วยการคำนวณเวลามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง และควบคุมเวลาการปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐาน
  2. เพื่อสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยการใช้เวลามาตรฐานเป็นตัวกำหนดระยะเวลาการผลิต
  3. เพื่อวางแผนกำลังคน กำลังทรัพยากร งบประมาณ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อสามารถปรับสมดุลการผลิตในการสายผลิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยการหาจุดที่เกิดความสูญเสียมากที่สุดและกำจัดออกไป
  5. เพื่อลดต้นการดำเนินงานและพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม

          1. การศึกษาเวลาและเวลามาตรฐานการทำงานคืออะไร ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์

          2. องค์ประกอบของเวลามาตรฐาน

          3. ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเวลา (Time Study) และเวลาการเคลื่อนไหว (Time Measurement

          4. ขั้นตอนและวิธีการศึกษาเวลา

          5. วิธีการคำนวณเวลามาตรฐาน

          6. การวิเคราะห์และดัชนีชี้วัดความสามารถในการปฏิบัติงาน

          7. การลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน

          8. เทคนิคการหาเวลามาตรฐานด้วยหลักการ Lean Manufacturing

วิธีการสัมมนา    การบรรยาย การให้คำปรึกษา ถามตอบปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการฝ่าย แผนก/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายคลังสินค้าวัสดุ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าวัตถุดิบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกร และผู้สนใจอื่น ๆ

ระยะเวลา  1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน