ติดต่อสอบถาม

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(Total Quality Management : TQM)

 

หลักการและเหตุผล:
          ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคั่ง เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรมีความสามารถในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สามารถสร้างตัวชี้ความประทับใจแก่ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นผู้ที่ตัดสินว่าคุณภาพและผลการดำเนินงานขององค์กรดีหรือไม่ ดังนั้นองค์กรต้องพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้า ความนิยมของลูกค้า การได้รับการแนะนำบอกต่อโดยลูกค้า ความภักดีของลูกค้า และการขยายธุรกิจ การที่องค์กรจะมีผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้นได้ต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
          การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มีหลากหลายแนวคิดทั้งส่วนที่มาจากแนวทางของญี่ปุ่น และแนวทางของทางตะวันตก แต่ไม่ว่าเป็นแนวทางของใครสิ่งที่มุ่งเน้น และยึดถือปรัชญาในการบริหาร คือ การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ ด้วยการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผุ้มีหน้าที่ส่งเสริม TQM มีแนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ TQM
  2. เพื่อแนะนำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักองค์ประกอบของเสา 3 ต้นของ TQM

เนื้อหาหลักสูตร:

- การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

- แนวคิดและหลักการและดัชนีชี้วัดของ TQM
- องค์ประกอบของ TQM HOUSE MODEL BY KANO
- แนวคิด (Concepts)
              * Market In , Next Process ,PDCA , Fact & Data , Process Orientation , Standardization , Prevention
 

- เทคนิควิธีการ (Techniques)
              * QC 7 Tools
              * New QC 7 Tools
              * เทคนิคทางสถิติ อื่นๆ
- ยานพาหนะ (Vehicles)
              * กิจกรรมจากล่างสู่บน 5ส, QCC, KAIZEN
              * การบริหารโดยนโยบาย Management By Policy
              * การบริหารข้ามสายงาน Cross functional Management
              * บริหารงานประจำวัน Daily Management
- แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์การ
- บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในกิจกรรม TQM
- การสนับสนุนกิจกรรม TQM
- Q&A

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

Leader, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม : การบรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน