ติดต่อสอบถาม

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ เข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส สามารถนำไปบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนามาตรฐาน 5ส ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์กิจกรรม 5ส ได้อย่างกลมกลืนกับองค์กร

3. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เนื้อหาการอบรม

1. 5ส คืออะไร

2. ทำไมต้องทำ 5ส

3. แนวคิดและหลักการทาสะสาง สะดวก สะอาด ในโรงงาน

4. แนวคิดและหลักการทำกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด ในสานักงาน

5. สุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม

6. เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส ในองค์กรแบบต่อเนื่อง

7. กรณีศึกษาจากภาพตัวอย่างเพื่อดำเนินการ

8. กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม : จำนวน 1 วัน (09.00-16.00น.)

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน