ติดต่อสอบถาม

4M change เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

4M change เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “4M Change เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ”

(4M Change Control and Effective Implementation)

หลักการและเหตุผล :

           กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่ดีย่อมนาไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพเราต้องมาทำความเข้าใจกับ 4M ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้อกาหนด และปัจจัยต่างๆ ของ 4M ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านคน (Man) ปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้การสนับสนุน ปัจจัยด้านการดำเนินงาน โดยลดต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดและสามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เองผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4ด้านให้บรรลุตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้และเข้าใจความสำคัญในการจัดการด้าน คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการการควบคุม คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) และวิธีการ (Method) เพื่อให้สามารถปรับการทำงานและเข้าใจการเปลี่ยนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและการประยุกต์ใช้การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4Mและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการผลิต, การส่งมอบสินค้า และการบริการได้ตามข้อกาหนด และเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 4M น้อยที่สุด

4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นประโยชน์ของการควบคุม การเปลี่ยนแปลง4Mและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อเนื้อหา :

jทำไมต้องเปลี่ยนแปลง

Øกระแส4Cที่เกิดขึ้น

Øสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ØGeneration of People

kแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Øเหตุที่คนไม่กล้าเปลี่ยนตนเอง

Øประเภทการเปลี่ยนแปลง

Øการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ  by OPDFE

Øการบริหารเชิงกลยุทธ์

lความสำคัญของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดการวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง

mการพิจารณาข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และครอบคลุมกับข้อกำหนดลูกค้า

nกลยุทธ์สาหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล

oความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยงาน วางแผน,ขาย,จัดซื้อ,คลังสินค้า,การผลิต และจัดส่ง

pผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

qกรณีศึกษาตัวอย่างและการนำปัญหาจริงมาฝึกปฏิบัติ

rการตั้งคำถาม และจัดการคำตอบ

sสรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้

กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  วิศวกร  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน