ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS (ECRS for Improvement Technique)

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS (ECRS for Improvement Technique)

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS

(ECRS for Improvement Technique)

หลักการและเหตุผล

การสร้างวัฒนธรรมในการปรับปรุงงานภายในองค์กรค์ ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต  และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต

การเรียนในครั้งนี้จะนำเอาหลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Re-Arrange, Simplify) มาเพิ่มทักษะในการปรับปรุงงาน พัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ขบวนการทำงานสำนักงาน หรือขบวนการผลิตที่มีขั้นตอนที่มีผลลัพธ์ที่ใช้เวลายาวนาน หรือมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน สามารถใช้หลักการของ ECRS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สำคัญ ECRS ยังเป็นเครื่องมือที่ฝึกทักษะที่สามารถใช้กับการระดมสมอง และการทำงานเป็นทีมที่ได้ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด หากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงงานและการพัฒนางานในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม

  1. ภาพรวมของธุรกิจทีมีผลต่อการปรับปรุงงาน
  2. แนวคิดและทักษะต่อการปรับปรุงงาน
  3. หลักการค้นหาความสูญเปล่า (Wastes) ที่อยู่ในกระบวนการงานต่างๆ
  4. ผังกระบวนการไหลคืออะไร (Flow Process Chart)
  5. ขั้นตอนการอ่านผังกระบวนกระบวนการไหล
  6. เทคนิคการเขียนขั้นตอนการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. Workshop : เทคนิคการเขียนขั้นตอนการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ ECRS

9.อุปสรรคในการปรับปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ ECRS

10.เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

11.Workshop :  การปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ ECRS

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน /พนังงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 30 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
3. กรณีศึกษา 10 %

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน /พนังงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน