ติดต่อสอบถาม

กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting Strategy)

กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting Strategy)

หลักสูตร กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting Strategy)

บทนำ

สินค้าคงคลัง (Inventory) คือสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าและยังไม่ได้ถูกจำหน่ายหรือขายให้กับลูกค้า เป็นสินค้าชนิดที่ต้องควบคุม ติดตาม และดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อมิให้มีปริมาณน้อยจนไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายหรือมากจนเกินไปจนเกิดเป็นต้นทุนที่สูงในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณและมูลค่าที่จัดเก็บอยู่ ต้นทุนและผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังเช่น งบดุล เป็นต้น เพื่อสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลประกอบการของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์     

1. ทราบชนิดและปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  เพื่อปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า การตลาด การบัญชีงบดุล การขาย การผลิต และจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. สามารถติดตาม ควบคุม และดูแลสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลดต้นทุนสินค้าคงคลังให้ต่ำอย่างเหมาะสม

3. เติมเต็มสินค้าคงคลังได้ทันเวลาพอดี

4. เพิ่มยอดขายสินค้าได้มากขึ้น ด้วยการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอตามที่ลูกค้าต้องการ

5. เพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น

หัวข้อหลักสูตร

  1. ความหมายของสินค้าคงคลัง
  2. ประเภทของสินค้าคงคลัง
  3. การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและประโยชน์ที่ได้รับ
  4. ระบบบัญชีสินค้าคงคลังเบื้องต้น
  5. ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงของบัญชีสินค้าคงคลัง
  6. การวัดมูลค่าสินค้าคงคลัง
  7. การติดตาม ตรวจนับและบันทึกสินค้าคงคลัง
  8. การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังและการเพิ่มรอบการหมุนเวียน (Inventory Turnover)
  9. การจัดทำรายงานสินค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลัง

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  เจ้าของกิจการด้านคลังสินค้า ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายวางแผนด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายจัดซื้อ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา        1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน