ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรม KAIZEN

เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรม KAIZEN

หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

ด้วยกิจกรรม KAIZEN

หลักการและเหตุผล

          ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร  เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง “ผลกำไร” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยที่ความสูญเปล่านี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์  การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งในการลดความสูญเปล่านี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่า และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเปล่าอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป

          ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเปล่าในการผลิต การค้นหาความสูญเปล่า ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเปล่าในงานที่รับผิดชอบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงประเภทความสูญเปล่าในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถกำหนดมาตรการการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

 - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

- แนวคิดการลดต้นทุน / เพิ่มผลิตภาพ

- ประเภทความสูญเปล่า (Muda, Muri, Mura)  

- Muda ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)

                   Øการผลิตมากเกินไป Over Production

                   Øการเก็บสต็อค Inventory

                   Øการขนย้าย Transportation

                   Øกระบวนการผลิตที่ไม่ได้สร้างมูลค่า Excess Processing

                   Øการเคลื่อนไหว Motion

                   Øการรองาน Waiting

                   Øการแก้งาน , งานเสีย Defect

- การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเปล่าโดยเทคนิค 3 GEN และ VSM

- กรณีศึกษา

- Workshop ค้นหา, บ่งชี้, ปรับปรุง เพื่อลดความความสูญเปล่า

- Q&A    

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน