ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ (ภาคประสบการณ์)

หลักสูตร การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ (ภาคประสบการณ์)

หลักสูตร  การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ (ภาคประสบการณ์)

(Production Entrepreneurial Supervisor)

หลักการและเหตุผล

การประกอบธุรกิจการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักบริหารจัดการการผลิตแบบธรรมดาไม่สามารถดำรงอยู่ได้แล้ว แต่ต้องปรับคุณสมบัติและความสามารถให้เป็นนักบริหารจัดการการผลิตเชิงผู้ประกอบการ คิดแบบใหม่ ทำแบบใหม่ นำข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการบริหารสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดผลกำไรแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มกำไรจากภายในองค์กร นั่นคือนักบริหารจัดการผลิตสไตล์เถ้าแก่ที่อยู่ได้ทุกสถานการณ์

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเป็นนักบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการสำหรับหัวหน้างาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับตนเองและสร้างบุคลากรในทีมให้เป็น       นักบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. การบริหารองค์กรของนักบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ

- การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และการแสวงหา การมีส่วนร่วม

- ความเป็นผู้นำในลักษณะผู้ประกอบการกับการบริหารเชิงกลยุทธ์

2. ความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

- การสื่อสาร เทคโนโลยีและบริหารข้อมูล

- การรับรู้สภาพการณ์ มองสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน มุ่งแก้ปัญหา

3. การประเมินผลงานของนักบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ

4. วิธีการประเมินและการติดตาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :พนักงานสายงานการผลิตทุกระดับ

วิธีการอบรมสัมมนา : บรรยาย/ ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน