ติดต่อสอบถาม

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

หลักสูตร Zero Defect : ZD

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

หลักการและเหตุผล :

เมื่อเกิดของเสียย่อมส่งผลกระทบกับองค์กรมากมายเช่น สิ้นเปลืองคน อุปกรณ์เครื่องจักร พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้เกิดความคิดฝังใจ จนกลายเป็นความเชื่อและวัฒนธรรมของการยอมรับให้เกิดของเสีย มีการซื้อ การจัดเก็บ และการใช้วัตถุดิบเกินความจำเป็น แรงงานเกิดความเหนื่อยล้า และ เกิดความขัดแย้งขึ้นในการทำงาน

Zero Defect คือ ปรัชญาในการบริหารงานโดยมุ่งสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกและพยายามให้พลาดน้อยที่สุด จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ และเกิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรมลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานและมีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :

  • หลักการและแนวคิดการเกิดของเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดของเสีย
  • Big3T และ แนวคิดการใช้เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ                   
  • แนวคิดและหลักการมุ่งสู่ Zero Defect
  • Zero Defect คืออะไร
  • กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
  • แนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพ ZD ของ Crosby’s 14 ขั้น
  • Workshop การใช้โปรแกรมปรับปรุงคุณภาพของ Crosby กับ ระบบคุณภาพต่าง ๆ
  • Q&A

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

รูปแบบการอบรม : บรรยาย 50% , กรณีศึกษา 25% , workshop 25%

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน (09.00-16.00 น.)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน