ติดต่อสอบถาม

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance -TPM)

หลักการและเหตุผล

          ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจวิธีการซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่สม่ำเสมอ จนทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความร่วมมือกันของหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ด้วยปัญหานี้ จึงเกิดการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสอทธิภาพขึ้นในการดูแลรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต คือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล สินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นระบบการบำรุงรักษาที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองได้ หรือที่เรียกว่า AUTONOMOUS MAINTENANCE หรือการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการ TPM ด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้ 
 • การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
 • ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • บทบาทและพื้นฐานสำคัญของการบำรุงรักษา
 • พฤติกรรมการขัดข้องของเครื่องจักร
 • แนวคิดสำคัญการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance -TPM)
 • องค์ประกอบ&ขั้นตอนหลักของ TPM
 • ความสูญเสียประเภทต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิผลโดยรวม (major losses)
 • การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวมผ่านการวิเคราะห์ (Overall Equipment Effectiveness-OEE)
 • แนวทางการกำจัดความสูญเสียประเภทต่างๆ
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
 • การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)
 • บทสรุป
 • แลกเปลี่ยนความรู้  ถามตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน 09.00-16.00น.

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

  ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ  วิศวกร  หัวหน้างาน    พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน