ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต

การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต

หลักสูตร “การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต”

(Value Stream Mapping in Production)

        แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการด้วยการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและทำให้ทราบภาพรวมของกระบวนการ รวมทั้งปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นเพื่อขจัดความสูญเปล่า ดังนั้น VSM จึงมักใช้จำแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าโดยนำข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (Current State) ซึ่งถูกแสดงด้วยเอกสารสำหรับกำหนดสถานะหลังจากการปรับปรุง (Future State) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นและส่งมอบคุณค่าให้กับกระบวนการถัดไปจนถึงลูกค้าสุดท้าย (Final Customer) เช่น การตอบสนองคำสั่งซื้อ การผลิต การส่งมอบ การเรียกเก็บเงินและบริการหลังการขาย เป็นต้น

       แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping (VSM)) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการ โดยทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ(Overall Process) จากมุมมองลูกค้า โดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า

วัตถุประสงค์

1. ทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ(Overall Process) จากมุมมองลูกค้า

2. เป็นแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3. ทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า

4. ทำให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า (Value Added (VA)) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 

(Non Value Added (NVA)) ได้ตลอดสายการผลิตสินค้า

5. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

6. เป็นกลยุทธ์ชั้นเลิศของผู้บริหารอุตสาหกรรมในการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบของการดำเนินงานทางธุรกิจ

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  - ความหมายของคุณค่าและแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คุณประโยชน์

                   - ความแตกต่างระหว่างสายธารแห่งคุณค่า (VSM) และ Process Flow

                   - ความหมายของคำว่าคุณค่า (Values) และ ความสูญเปล่า (Wastes)

                   - การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (Product-Quantity Analysis)

                   - ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (Wastes in Production)

10.30-10.45:  พัก 15 นาที

10.45-12.00:  - สัญญาลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า

                   - ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (ช่วงที่ 1)

12.00-13.00:  พักเที่ยง                  

13.00-14.30: - ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (ช่วงที่ 2)

                  - การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าในสถานะปัจจุบัน (Current State) และการปรับปรุง

                    พัฒนาสายธารแห่งคุณค่าในอนาคต (Future State)

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00: - หลักการและเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจากการ

                    วิเคราะห์ด้วยสายธารแห่งคุณค่า

                  - เทคนิคการเขียนสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การให้คำปรึกษา กิจกรรมกลุ่ม ให้คำแนะนำและตอบคำถาม

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน