ติดต่อสอบถาม

กิจกรรม 5ส. และ Kaizen ภายในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กิจกรรม 5ส. และ Kaizen ภายในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตร “กิจกรรม 5ส. และ Kaizen ภายในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

(5S. & Kaizen in Office for Work Efficiency)

 

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง สามารถรับรู้และประเมินผลได้ด้วยสายตาและข้อมูลที่วิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยหลักการ 5ส.นี้ได้รับถ่ายทอดมาจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริการและญี่ปุ่น ทั้งหลักการทั่วไป, องค์ประกอบ, วิธีการจัดทำ, หลักการแก้ไขปัญหา, เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ, เครืองมือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส. ตลอดจนการนำเอาหลักการพัฒนาอื่น ๆ มาใช้ร่วมกับกิจกรรม 5ส. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

กิจกรรม 5ส. จะเน้นการสร้างจิตสำนึกของฝ่ายปฏิบัติการในสำนักงาน สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ และให้มีความรู้สึกท้าทายซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการทำงาน และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก และช่วยให้สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กรเพื่อพัฒนาได้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ในส่วนของการทำ Kaizen ในสำนักงานเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่การผลิต (Non-manufacturing) ในองค์กร เป็นกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่สำนักงานเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาได้ง่าย ประหยัด แต่ได้ผลคุ้มค่าในด้านของการประหยัดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดความผิดพลาด และลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ด้วยการนำเอาหลักการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำ Kaizen ในสำนักงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศได้อย่างต่อเนื่อง

        การนำเอาหลักการ 5ส. มาใช้ร่วมกับกิจกรรม Kaizen จึงเป็นสิ่งที่หลายสำนักงานนิยมใช้กัน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่และมีพนักงานจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น วัดผลได้อย่างชัดเจนด้วยสายตาและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง    ด้วยการทำงานเป็นทีม, พัฒนากระบวนการทำงานให้กระชับมากขึ้น, มีข้อมูลที่ถูกต้องและลดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนทำงาน ซึ่งส่งผลถึงความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงผลประกอบการดีขึ้นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของ 5ส. และ Kaizen ในสำนักงาน

2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ 5ส. และ Kaisen ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3. เพื่อให้สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดเวลาการทำงานในสำนักงาน และลด

   ต้นทุนขององค์กรโดยการใช้เทคนิค 5ส. และ Kaizen

4. เพื่อสามารถนำเอาหลักการอื่น ๆ มาประยุตก์ใช้กับหลักการ 5ส. และ Kaizen ในสำนักงานอย่างได้ผล

5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ 5ส และ Kaisen ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีมงาน 5ส. & Kaizen

   ในสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. 5ส. และ Kaizen คืออะไร และประโยชน์ที่ได้รับ
 2. หลักการทำ 5ส. และ Kaizen ในสำนักงาน
 3. ขั้นตอนการทำ Kaizen และ 5ส. มาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน
 4. ระดับของการทำ Kaizen ในสำนักงาน
 5. คณะกรรมการกิจกรรม 5ส. และ Kaizen
 6. การทำ 5ส. และ Kaizen ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
 7. การสำรวจหน้างานเพื่อค้นหาปัญหาและความสูญเปล่า
 8. 5ส. & Kaizen และการทำงานแบบเป็นมาตรฐาน (Standardization)
 9. การจัด Layout ในสำนักงานเพื่อการทำ 5ส.และ Kaizen
 10. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำ 5ส. และ Kaizen ในสำนักงาน
 11. กรณีศึกษาการทำ 5ส.และ Kaizen ในสำนักงานที่ประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาอบรม           1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร                    อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย, การให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย             กลุ่มหลัก  หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายปฏิบัติการ, หัวหน้างานและพนักงานในสำนักงาน, ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน