ติดต่อสอบถาม

การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis

การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis

การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis

หลักการและเหตุผล

ปัญหาในบางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วๆไปได้ ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องนำวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์และหลักการทางตรรกะเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาด้วย จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Fault Tree Analysis (FTA) เป็นเทคนิคที่พัฒนาโดย Bell Telephone Laboratories สำหรับกองทัพอากาศประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินด้านความปลอดภัยของระบบควบคุมการปล่อยจรวด และได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก FTA เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่นำเอาหลักตรรกะศาสตร์ มาร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งจะทำให้ทราบความสัมพันธ์ของปัญหารากเหง้า (Root Cause) ในเชิงตรรกะ นอกจากนี้ FTA ยังทำให้ทราบถึงโอกาสในการเกิดปัญหาของแต่ละปัญหารากเหง้าได้อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และลำดับความสำคัญของปัญหารากเหง้าได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTA
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้าง FTA และสามารถคำนวณโอกาสในการเกิดปัญหาของแต่ละปัญหารากเหง้าได้
  3. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิค FTA ไปใช้งานได้จริง ด้วยกิจกรรม Workshop

 

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

  • แนวความคิดเรื่องปัญหา และลักษณะของปัญหา
  • วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTA
  • การสร้าง Fault Tree Diagram, การหา Cut Set และการคำนวณโอกาสในการเกิดปัญหาของแต่ละปัญหารากเหง้า
  • Workshop การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
  • สรุปผล และถาม – ตอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน