ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ

เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ

 หลักสูตร เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015  แบบมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
ยุค VUCA นี้มีความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจ ความซับซ้อน ความคลุมครือ เป็นความท้าทายสำหรับองค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องหาเครื่องมือหรือกระบวนการต่าง ๆ มาช่วยบริหารจัดการให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงมือลูกค้าทำให้เกิดความพึงพอใจ  แต่ละองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) เข้ามาสร้างมาตรฐานการทำงานในองค์กร
 หัวใจหลักของระบบการจัดการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร ตั้งแต่ของผู้บริหารสูงสุด  นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปใช้งาน การตรวจติดตาม การทบทวน จนถึงกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความน่าเชื่อถือ องค์กรจึงต้องมีผู้ตรวจประเมินภายในองค์กนที่มีคุณภาพ


วัตถุประสงค์:
1. ผู้เข้าอบรมความเข้าใจแนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit และข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของการเป็นทีมตรวจติดตามภายใน และกระบวนการตรวจติดตามทั้งหมดจนครบตามข้อกำหนดในการตรวจติดตาม
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001

 

หัวข้ออบรม:  
  Module 1: แนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit และข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
• แนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit
• ทบทวนข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
• บทบาทของการเป็นทีมตรวจติดตามภายใน (Lead Auditor, Auditor team)
• กระบวนการตรวจติดตามทั้งหมดจนครบตามข้อกำหนดในการตรวจติดตาม
- การจัดทำการวางแผน
- การออกคำสั่งแต่งตั้ง
- การตรวจติดตามในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
- การออก CAR  และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสรุปและจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน
- ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
Workshop

  
Module 2: การตั้งคำถาม Audit Check List ในการตรวจติดตาม
• ความสำคัญของ Audit Check List 
• แบบฟอร์ม Audit Check List
• ประเด็นคำถามที่จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละแผนกในองค์กร
• Workshop 
  Module 3: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
• การเปิดประชุมที่ดี
• การตรวจติดตามภายในตามระบบบริหารคุณภาพ
• เทคนิคการสอบถาม และขอดูหลักฐานในการลงตรวจพื้นที่ในองค์กร
• สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติกตาม
• เทคนิคในการสื่อสาร การอธิบาย หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน
• การปิดการประชุมที่ดี
• การเขียน CAR  และการเขียนสรุปรายงานการตรวจติดตาม
• เทคนิคในการติดตามผลและปิด CAR
  
วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม  สรุป  ถาม-ตอบ


กลุ่มเป้าหมาย
Internal Auditor TEAM  หรือพนักงานที่จะแต่งตั้งในการเป็น  Internal Auditor


รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม     30 %
2. ฝึกปฏิบัติ Workshop/ฝึกปฏิบัติ     70 %

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน