ติดต่อสอบถาม

การสร้างจิตสำนึกและควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน

การสร้างจิตสำนึกและควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” นั้นมีความสำคัญ เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ “การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ” จึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกด้วย

นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากพนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ “คุณภาพ” อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการสร้างคุณภาพในงานของตัวเองได้อย่างเข้าใจแล้ว โดยผ่านแนวคิดของ “การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง” ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง” ผ่านหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม

-เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

-เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ

-เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักใน การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

หัวข้อการฝึกอบรม

ช่วงเช้า

 • แนวคิดของคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขัน
 • ต้นทุนคุณภาพและแนวทางการลดต้นทุน
 • การประกันคุณภาพ ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
 • การบริหารคุณภาพในวงจรคุณภาพ

–  ระบบคุณภาพที่ใช้ควบคุมในการทำงาน

–  ปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

–  การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M ที่มีผลต่อคุณภาพ

Workshop1: วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน

 • แนวคิดของลูกค้า

–  จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร

–  สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากงานของเรา

–  กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน

ช่วงบ่าย

 • การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
 • แนวทางการสร้างความตระหนักในคุณภาพ

–  เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น 10 ประการ

Workshop2: ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานเบื้องต้น

 • การบริหารให้เกิดการควบคุมงานด้วยตนเอง

–  ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการทำงานทั้ง 7 ระดับ

 • การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

–  ผลกระทบต่อการทำงานที่ขาด “คุณภาพ” ทั้งต่อหน่วยงานและองค์กร

–  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการควบคุมตามแผนงานด้านคุณภาพ

Workshop3: ระดมสมอง “ผลกระทบของงานที่ขาดคุณภาพต่อลูกค้าและบริษัทของเรา” ผ่านการใช้บัตรความคิด

 • การระดมสมองในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการควบคุมสิ่งผิดปกติ (Abnormal Control)
 • เทคนิคและแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพ
 • QCC
 • (Poka-yoke)

Workshop4: การแก้ปัญหาด้วย QC Story

 • สรุป/ตอบข้อซักถาม

รูปแบบการบรรยาย
บรรยายเนื้อหา 50% กิจกรรม /workshop 50% (รูปแบบการบรรยายสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ได้จริงมากที่สุด)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน