ติดต่อสอบถาม

การจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “การจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Supply Chain Management Efficiency)

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจต่างๆ เกือบทุกสาขาได้หยุดชะงักหรือชะลอตัวลงหรือแม้กระทั่งปิดกิจการไป เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยอดขายลดลง ทำให้มีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและการแข่งขัน การใช้กลยุทธ์เดิมๆ คือ การเร่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความโดดเด่นและใช้กลยุทธ์ด้านราคาด้วยการลดต้นทุนและตัดค่าใช้จ่ายลง แต่องค์กรทุกองกรค์ต่างใช้กลยุทธ์ที่ไม่แตกต่างกันจนกระทั่งไม่ได้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากนัก แต่ในปัจจุบันมีแนวความคิดที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญกันมากคือ การบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management : SCM)

Supply Chain Management ระบบที่จัดการการบริหารและเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ suppliers, manufacturer, distributor เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าโดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล วัตถุดิบ สินค้าและบริการ เงินทุน รวมถึงการส่งมอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาและความต้องการ

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจระบบ Supply Chain เพื่อมุ่งเสริมสร้างผลผลิต (Productivity) และศักยภาพที่เหนือกว่า (Core Competency) โดยสามารถนำไปใช้ในระดับกลยุทธ์ที่เป็น Action Plan ขององค์กร
 2. เพื่อสามารถสร้างความร่วมมือของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องและการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความสามารถในการประสานระบบงานระหว่างองค์กรได้
 3. ทราบกิจกรรมหลักในโซ่อุปทานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อทราบความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานได้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงโซ่อุปทาน
 5. สามารถวางแผนการจัดการโซ่อุปทานเพื่อบูรณาการในทำงานร่วมกัน โดยมีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายร่วมกันให้ประสบความสำเร็จได้ในภาพรวม
 6. เพื่อสามารถวิเคราะห์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดภายในระบบโซ่อุปทาน (Value Chain Analysis)

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. ความหมายของการจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. กิจกรรมหลักและองค์ประกอบในโซ่อุปทาน (Supply Chain Activities)
 3. การจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการโซ่อุปทาน
 4. แบบจำลองวิเคราะห์กระบวนการซัพพลายเชน (Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)
 5. การบริหารจัดการคุณค่าในโซ่อุปทาน (Value Chain Management)
 6. E-Supply Chain ในอุตสาหกรรมยุค 4.0
 7. กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Strategy)

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร วิศวกร

ระยะเวลา        1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน