ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis & Predictive Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis & Predictive Analysis)

หลักสูตร การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis & Predictive Analysis)

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนใหญ่แล้วเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุการณ์ที่สนใจ (ตัวแปรต้น) กับตัวแปรที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (ตัวแปรตาม) ดังนั้นตัวแบบสมการถดถอย (Regression models) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมและสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้ การวิเคราะห์และคํานวณด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก หลักสูตรนี้จึงประยุกต์อบรมด้วยการใช้โปรแกรม Minitab 19.20  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression models)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการ  Predictive Analysis – Machine Learning
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรม Minitab 19.20 ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา 2 วัน

วันแรก

เวลา 9:00 – 12:00 น

 • Basic Stat, type of data, Population vs Sample
 • Correlation
 • Regression Analysis -Simple Linear Regression
  • Linear / Quadratic / Cubic
  • R2 / R2 adj
  • Standard Error of Estimate / Lack of fit test

เวลา 13:00 – 16:30 น

 • Multiple Linear Regression
  • Stepwise / Best Subsets
  • VIF
  • Optimization

วันที่สอง

เวลา 9:00 – 12:00 น

 • Binomial Logistic Regression
  • Odds ratio
  • Area Under the ROC Curve

เวลา 13:00 – 16:30 น

 • Predictive Analysis – Machine Learning
  • CART – Classification
  • CART - Regression
 • สรุปผล และถาม – ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 2 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน