ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตร ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตร  ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management Representative ISO 9001:2015)

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความจำเป็นจะต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการจัดการอย่างเป็นระบบ และการให้แนวคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จัดการกระบวนการทำงานในแต่ละกระบวนการเดี่ยว (Single Process) ที่ตนเองเป็นผู้รับเหมา ผู้รับผิดชอบ (Sub – Contractor/Process Owner) ให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น ด้วยการนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (Quality Management System: QMS: PDCA) มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยมี MR/QMR เป็นผู้ประสานงานระบบ ก็จะทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันทากำไร และเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จึงเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน, ผู้เข้าอบรมกับวิทยากรเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ วิธีการทำงาน และการประยุกตใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • เข้าใจและตระหนักถึงการบริหารจัดการงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 (Management Innovation) หรือManagement Tool ขั้นพื้นฐาน
 • เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้างของระบบการ บริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001 (PDCA) และสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันแรก

 • QMR/MR บทบาทหน้าที่เปรียบเทียบระหว่าง ISO 9001:2008 กับ 2015
 • ความจำเป็นที่ต้องมีและคุณสมบัติที่สำคัญของ QMR/MR
 • ขั้นตอนการนำระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO มา ประยุกต์ใช้งานในองค์กร
 • หน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของ QMR/MR ต่อการนาระบบ ISO มาประยุกต์ใช้หรือธำรงรักษาระบบ
 • กลยุทธ์การทบทวนและจัดตั้งทีมงานบริหารระบบระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาท
 • เทคนิคการทบทวน วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและออกแบบกระบวนการธุรกิจ/การทำงานให้พร้อมต่อการนำระบบ ISO มาประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 • การบริหารจัดการระบบเอกสารการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO
 • การกำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์และดัชนีชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ระบบบริหาร
 • การจัดการให้มีการนำระบบที่จัดทไไปปฏิบัติและการทำให้เป็น ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่สอง

 • การบริหารจัดการการตรวจประเมินระบบภายในองค์กร
 • การบริหารจัดการ การประชุมทบทวนระบบการบริหารโดยฝ่ายบริหาร
 • การตรวจประเมินความพร้อมของระบบเพื่อการตรวจรับรองระบบ (Pre-Assessment)
 • การตรวจประเมินเพื่อพิจารณาออกใบรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO (Assessment)
 • การบริหารจัดการแผนการจัดตั้งและปรับปรุงระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO
 • การบริหารจัดการการฝึกอบรมพนักงานเพื่อการจัดตั้งระบบและทำให้เป็นปัจจุบัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :  

 • QMR หรือผู้เกี่ยวข้องระบบบริหารคุณภาพ
 • ผู้ที่เริ่มจัดตั้งระบบ (Implement) หรือเตรียมการจัดตั้งระบบ

 **ต้องมีความรู้ด้านข้อกาหนดของ ISO 9001: 2015**

 

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย /ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน