ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCให้เกิดประสิทธิภาพ

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

          การทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle  หรือ QCC   เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นในการทำงาน  การที่พนักงานมีความรู้  แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข จนสามารถสร้างมาตรฐานในการทำงานขึ้นมา  จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในการทำงาน และ ต้นทุนในการผลิตลดลง  งานต่าง ๆ  บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สมาชิกกลุ่ม และคณะทำงานต้องเข้าใจวิธีการและเทคนิคในการดำเนินการและการส่งเสริมกิจกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และสภาพปัญหา จึงจะทำให้ กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพเกิดประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ,ขั้นตอนและเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมQCC  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิดและหลักการในการเลือกใช้

เนื้อหาหลักสูตร

- หลักการ PDCA สู่แนวคิด QCC

- QCC คืออะไร, จุดประสงค์และนิยามของ QCC

- แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC

- ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC

- คุณสมบัติและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC7Tools)

- 7 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

          STEP 0 การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC

          STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง

STEP 2 การสำรวจสภาพ และตั้งเป้าหมายการดำเนินการ
STEP 3 การวางแผนการดำเนินกิจกรรมQCC

          STEP 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ

STEP 5 การปฏิบัติการแก้ไข

          STEP 6 การยืนยันผลการแก้ไข

          STEP 7 การจัดทำมาตรฐาน

- Q & A

รูปแบบการอบรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน