ติดต่อสอบถาม

กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน

กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน

หลักสูตร กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Action)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในการปรับปรุงงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้บ่งขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในกระบวนการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการ การปรับปรุงผ่านกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) และการนำเสนองานของการแบ่งกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม

หัวข้อการอบรม

 1. การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
 2. ระบบการผลิตและงานบริการ
 3. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 4. หลักการแนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 5. หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของ PDCA (Plan-Do-Check-Action)  ในการปรับปรุงงาน
 6. ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 7. การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในการทำงาน
 8. การดำเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 9. เครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการดำเนินกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 10. หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่านแนวคิด PDCA
 11. ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น /ตอบข้อซักถาม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 20 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 80%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรม Workshop เป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การนำเสนอ การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน