ติดต่อสอบถาม

SMED: Single Minute Exchange of Die

SMED: Single Minute Exchange of Die

SMED: Single Minute Exchange of Die

(การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว)

 

หลักการและเหตุผล
               ลูกค้าในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่หลากหลาย และรวดเร็วทันเวลาที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรุ่นการผลิตบ่อยครั้งตามความต้องการที่หลากหลายดังกล่าวได้ องค์กรใดที่ใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานก็จะทำให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการลูกค้าต่ำลง หรืออาจจะเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจพื้นฐาน และเทคนิคของการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค และแนวคิดการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของแต่ละเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       

Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร

เนื้อหาหลักสูตร

 • ปัญหาของการผลิตที่เกิดจากเวลาในการตั้งเครื่อง 
 • 4 ขั้นตอนพื้นฐานในการติดตั้งเครื่องจักร
  • การจัดเตรียม
  • การถอดและใส่
  • การตั้งค่า และการวัด
  • การทดลองเดินและปรับแต่ง
 • SMED คืออะไร
 • ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คืออะไร 
 • 3 ขั้นตอนสำหรับ SMED
  •  Step 1 แยกกิจกรรมภายในและภายนอกออกจากกัน
   • การเขียนขั้นตอนการทำงานปัจจุบันและเวลา
   • กำหนดกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก
  • Step 2 เปลี่ยนกิจกรรมภายในให้กลายเป็นกิจกรรมภายนอก
   • ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอก
   • กำหนดกิจกรรมที่ทำขนานกันไปได้
  •  Step 3 ปรับปรุงทุกๆส่วนให้ใช้เวลาน้อยลง
   • ลดเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมภายใน
   • กำหนดตัววัดเพื่อตรวจติดตาม
   • เขียนเอกสารสำหรับขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่
  •  Workshop
 • Q&A

รูปแบบการอบรม  :          บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ Workshop, กรณีศึกษา

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน