ติดต่อสอบถาม

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและแหตุผล

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น มีปัจจัยกำหนดหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้างที่เพียงพอต่อชีวิตประจำวัน ระยะเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา สุขภาพร่างกายของลูกจ้าง และผลกำไรประกอบกิจการ เป็นต้น รวมทั้งนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และความร่วมมือกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยเช่นกัน นอกจากปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแล้ว วิธีการที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ‘การให้ความรักก่อนความรู้’ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับนายจ้างที่ต้องส่งมอบความรักความห่วงใยในการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกจ้าง นายจ้างเป็นแบบอย่างที่ดี ลดการบังคับเพิ่มความเข้าใจ ติดตามส่งเสริมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
3. เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที/เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

- หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( ZERO ACCIDENT )
- ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย Incident , Near miss , Accident
- ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ ( Accident ) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- วัฒนธรรมความปลอดภัย เราสร้างได้
- BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS, พฤติกรรมทีไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
- การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )
- เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
- แนวคิดเดิมความปลอดภัยให้ความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ ....
- ABC Model เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม ตามแนวทาง BBS
- เทคนิคการสังเกต (BBSO Process) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
- หลักการ ปรัชญา กระบวนการ ขั้นตอน BBS
- กฎ พื้นฐาน 4 ข้อ สำหรับการให้ Feedback กล่าวชมเชย ให้คำแนะนำ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน 6 ชม.(09.00-16.00น.)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน