ติดต่อสอบถาม

การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิคPDCA

การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิคPDCA

หลักสูตร การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA

หลักการและแหตุผล

องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงต้องมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีลักษณะของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์”

ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA  หรือ “วงจรเด็มมิ่ง” (Deming Cycle)  ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming  เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการ PDCA และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กรนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันก็ตาม 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในมิติของ PDCA
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงรูปแบบการวิเคราะห์เชิง PDCA
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

PART1 : หลักการและทฤษฎีของการทำงานด้วยวงจร PDCA 

 • นิยามของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานแบบมีความสูญเปล่าเกิดขึ้น
 • เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7ประการ ( 7 Wastes)
 • หลักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า 
 • ทำความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการคิดแบบ  SDCA และ PDCA 
 • ประโยชน์ของการทำ PDCA และจะทำได้เมื่อไหร่
 • ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของวงจร PDCA (7ขั้นตอน)
 • ตัวอย่างลักษณะ/รูปแบบงานที่สามารถนำกระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้ 

PART2 :  เริ่มต้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการวางแผน(P)และกำหนดแนวทาง(D)

 • หลักการกำหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก SMART
 • ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้งานมักจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
 • P : Plan เครื่องมือช่วยการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 5W1H  4M เป็นต้น
 • D : Do หลักการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่วางแผนไว้
 • Workshop : ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนกับงานของท่าน

 พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือตรวจสอบ(C)และปรับปรุง (A)

 • หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 • C : Check หลักการตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีนัยสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
 • เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น แผนภูมิก้างปลา  Why Why Analysis (5Why) เป็นต้น
 • A:Act หลักการกำหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไข/พัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
 • ความหมายของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
 • การประยุกต์ใช้ A3 report  กับ PDCA  style  Toyota - way
 • Workshop: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือและ PDCA กับสถานการณ์จริงในการทำงาน 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน