ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

 (AIAG & VDA DFMEA 1st edition, 2019)

หลักการและเหตุผล

ความล้มเหลวที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจจะกระทบต่อความปลอดภัย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานภาหนะได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อกระบวนการผลิต ทำให้เกิดการหยุดผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการแก้ปัญหาภายหลัง

โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ DFMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และหาวิธีการป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน, วัตถุประสงค์เกี่ยวกับ FMEA
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจความหมาย และประเภทของ FMEA
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ DFMEA ตามมาตรฐาน AIAG VDA FMEA 1st Edition, 2019
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา (2 วัน)

วันแรก

 • ความเป็นมาของการจัดทำ FMEA ฉบับใหม่
 • การเปรียบเทียบระหว่าง FMEA 4th edition กับ AIAG VDA FMEA 1st edition 2019
 • ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงใน FMEA ฉบับใหม่ และข้อกำหนดสำหรับการใช้ FMEA ฉบับใหม่
 • ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ DFMEA ฉบับใหม่ (7 ขั้นตอน)
  • Step#1 Plaining and preparation
  • Step#2 Structure analysis
  • Step#3 Function analysis

วันที่สอง

 • Step#4 Failure analysis
 • Step#5 Risk analysis
  • การประเมิณคะแนน S,O,D, AP
 • Step#6 Optimization
 • Step#7 Result documentation
 • Workshop การจัดทำ DFMEA จากข้อมูลจริงของโรงงานลูกค้า
 • สรุปผล และถาม – ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน