ติดต่อสอบถาม

Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า

Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า

หลักสูตร “Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า”

หลักการและเหตุ

Logistics & Supply Chain การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Logistics & Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง หลักสูตร “Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า” ถูกออกแบบมาตามแนวความคิดที่ทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง Logistics & Supply Chain ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ คลังสินค้านับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน

การจัดส่งกระจายสินค้า ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งและกระจายสินค้าจะช่วยทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า การบรรจุสินค้า การนำส่งสินค้า

3. เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ลดต้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง

4. รู้จักการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & Supply Chain

5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2. บทบาทและคุณค่าที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

4. กรณีศึกษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับมืออาชีพ

5. ความหมายของการจัดการคลังสินค้า วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของคลังสินค้า

6. บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

7. เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0

8. การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การประยุกต์ใช้ JIT และระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง

10. บทบาทสำคัญและคุณค่าของการจัดส่งกับการกระจายสินค้า

11. การบริหารต้นทุนการจัดส่งและกระจายสินค้า

12. การออกแบบกลยุทธ์การขนส่งและการกระจายสินค้า

13. เทคโนโลยีการจัดการขนส่งและกระจายสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0

14. กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผนฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน