ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Cost Reduction

เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Cost Reduction

หลักสูตร : เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

(Total Cost Reduction)

วัตถุประสงค์ :  

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการจัดการ บริหาร ควบคุมหรือดำเนินการเพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายและความสูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจะขจัดความสูญเปล่า และความสูญเสียเพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการฝึกอบรม  :  

ต้นทุนและการลดต้นทุน 

 • รูปแบบของต้นทุนในงานการผลิตและบริการ
 • การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุน
 • การลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคและเครื่องมือในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ

 • การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหาเพื่อการลดต้นทุน
 • การลดต้นทุนด้วยกิจกรรม Kaizen และ 5 ส
 • การลดความสูญเสีย 7Wastes
 • การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนด้านคุณภาพ 
 • ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต  
 • การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

แนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มคุณภาพ

 • การลดต้นทุนโดยการกำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน
 • การลดต้นทุนจากแหล่งของต้นทุน
 • การลดต้นทุนที่อยู่ใกล้ตัว
 • สรุปประเด็นสำคัญ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน