ติดต่อสอบถาม

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE

หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจวิธีการซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่สม่ำเสมอ จนทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความร่วมมือกันของหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ด้วยปัญหานี้ จึงเกิดการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้นในการดูแลรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต คือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance - TPM) ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล สินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

การบำรุงรักษาเครื่องจักรต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองได้  หรือการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องสามารถวัดผลการผลิตและซ่อมบำรุงร่วมกัน โดยเข้าใจค่าที่วัดผลการผลิตร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) ในการร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ประกอบด้วยผลคูณของ 3 Factor ดังนี้

OEE = อัตราเดินเครื่อง x ประสิทธิภาพเดินเครื่อง x อัตราคุณภาพ

(Availability) (Performance Efficiency) (Quality Rate)

            ซึ่งเมื่อนำปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต อันได้แก่ พนักงาน, เครื่องจักร และชิ้นงานที่ผลิต มาวิเคราะห์แล้ว จะทำให้ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการผลิตของเราบ้าง ซึ่ง OEE จะเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นสภาพโดยรวมในระบบการผลิตนั่นเอง

เกณฑ์มาตรฐานของ OEE

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์(Overall Equipment Effectiveness : OEE) ที่ตั้งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

อัตราการเดินเครื่อง (Availability)

= 90%

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)

=  95%

อัตราคุณภาพ(Quality Rate)

=  99%

ดังนั้น ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์

(Overall Equipment Effectiveness : OEE) = 0.90 x 0.95x 0.99 x 100  = 85%

ค่าดังกล่าวมิใช่ค่าเป้าหมายที่บังคับใช้ (สามารถกำหนดค่าเป้าหมายได้ความเหมาะสมของแต่ละโรงงาน) แต่บริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัล TPM  ล้วนมีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (OEE) สูงกว่า 85% ทั้งสิ้น

หลักสูตร นี้ จะเน้นที่การทำความเข้าใจกับแนวคิดและความสำคัญของการวัดค่า OEE ในการซ่อมบำรุง และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรและสร้างความเชื่อมั่นในการ ทำงานของเครื่องจักร เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
  2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุง อย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ

หัวข้อการอบรม 

Øองค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

Øความสำคัญของเครื่องจักรต่อการผลิต

Øความสูญเสียของเครื่องจักร 6 ประการ

Øระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วย TPM

Øองค์ประกอบของระบบ TPM ทั้ง 8 เสาหลัก

Øหลักการคิดค่า OEE ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงการผลิต

                        - การหาค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้งด้วย MTBF

                        - การหาค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขแต่ละครั้ง ด้วย MTTR

                        - การหาค่า A อัตราการเดินเครื่อง (Availability) 

                        - การหาค่า P ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)   

                        - การหาค่า อัตราคุณภาพ (Quality Rate)

                        - การคำนวณค่า OEE และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

Øตัวอย่างการหาค่า OEE และการอ่านค่าต่างๆ

Workshop 

üฝึกคำนวณค่า OEE และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

          üการฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน 
          üการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็น 5 กลุ่มย่อย นำเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทำกรณีศึกษาหาค่า  OEE และนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย   หัวหน้างาน ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้จัดการ  และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
          1. การบรรยาย 40 %
          2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
          3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรมการปรับปรุงเครื่องจักร อย่างถูกต้อง

            2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการปรับปรุง OEE ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นด้วยตนเองได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร 6 ชั่วโมง เวลา 09:00-16:00 น.

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน