ติดต่อสอบถาม

เทคนิค QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิค QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและแหตุผล

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในหน้างานได้ การที่พนักงานมีความรู้แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการ วางแผนในการปรับปรุงแก้ไข จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลง ทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐาน การทำงานให้ดีขึ้นจึงจำเป็นที่สมาชิกกลุ่มคิวซี ผู้นำกลุ่มคิวซี ผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและชี้แนะการทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง สามารถกำหนดแผนในการดำเนินการ วิธีการปฏิบัติจริง การควบคุมการดำเนินงานและแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น และระบบกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC  เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
 • เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน
 • 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
 • 2. ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC
 • 3. ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • 4. เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story
 • 5. เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • Kaizen กับการเพิ่มผลผลิต
 • ความหมายของ Kaizen
 • วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
 • เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิค 5 W+1H
 • 5 step implementations
 • Automation Kaizen การปรับปรุงที่มี่การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการให้เป็นระบบ
 • Office Kaizen การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละแผนก เน้นด้านงานในสำนักงาน
 • หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง
 • Kaizen กับข้อเสนอแนะ
 • การเขียนข้อเสนอแนะอย่างมีคุณภาพ
 • หลักการพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 • ปรัชญาพื้นฐาน และหลักการของการดำเนินกิจกรรม QCC
  • ประวัติความเป็นมา
  • หลักการพื้นฐาน

· แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพ

 • การควบคุมและปรับปรุงในสถานที่ทำงาน
 • การทำกิจกรรมกลุ่มคิวซีเซอร์เคิล
 • วิธีดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอร์เคิล
 • กิจกรรมควบคุมและปรับปรุงสถานที่ทำงาน
 • มาตรฐานการทำงาน
 • เทคนิค QC
 • คิวซีสตอรี่(QC Story)
 • เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ
 •  7 QC Tools
  • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)            §แผนภูมิกราฟ (Graph)
  • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)        §แผนผังสาเหตุและผล
  • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)  §แผนภาพฮีสโตแกรม (Histogram)
  • แผนภูมิควบคุม

· 7 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Øค้นหาปัญหา                      Øนิยามปัญหา

Øวิเคราะห์สาเหตุ                  Øกำหนดมาตรการตอบโต้

Øติดตามผล                        Øกำหนดเป็นมาตรฐาน

Øค้นหาปัญหาใหม่                 Øกรณีศึกษา

 • PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
  • ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
  • ตัวอย่างกิจกรรม QCC
 • ปัญหาและอุปสรรคในการทำ QCC
 • Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
 • สรุป และถาม ตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน