ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL

การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL

หลักสูตร การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL

หลักการและเหตุผล

         ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติ (ขนาด กว้าง ยาว สูง เป็นต้น) รวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในสายการผลิตสามารถผลิตสินค้าต่อวันได้เป็นจำนวนเยอะ ดังนั้นขั้นตอน / กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ / ป้องกันงานเสีย (NG)ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิต (Suppliers) (Receiving Inspection)ไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วนNG หลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)

         แต่ในทางกลับกันถ้าจะใช้พนักงานQCตรวจชิ้นงาน100%ทุกชิ้นเพื่อหาชิ้นงานNGก็คงเป็นเรื่องยากเพราะจะทำให้ต้นทุนด้านคุณภาพสูง และใช้เวลานานเกินไป ดังนั้นตารางแผนการสุ่มชักตัวอย่างระดับการยอมรับด้านคุณภาพAcceptable Quality Level (AQL) MIT-STD-105Eจึงถูกนำมาใช้ในการสุ่มชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบLotการผลิตและตัดสินใจว่าจะยอมรับ (Accept)หรือปฏิเสธ (Reject)โดยในการเลือกแผนสุ่มตัวอย่างนั้นจะพิจารณาจากแผนสุ่มตัวอย่างที่ให้ต้นทุนคุณภาพต่อหน่วยต่ำที่สุด โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถเลือกพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมขึ้น ค่าใช้จ่ายที่นำมาพิจารณาแบ่งเป็น3ประเภท ดังนี้

         ดังนั้นผู้ที่กำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างต้องเข้าใจเงื่อนไขเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบ ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงานNGเพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการกำหนดและปรับระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างชิ้นงาน (Acceptable Quality Level (AQL)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนด้านคุณภาพให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

หัวข้อเรียนรู้ :   

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ด้านจิตสำนึกด้านคุณภาพ) 
 • หลักการและแนวคิดการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ 
 • การควบคุมคุณภาพชิ้นงานช่วง New Model 
 • การควบคุมคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต 
 • การควบคุมคุณภาพชิ้นงานและกระบวนการผลิต 
 • การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
 • พักเบรก 
 • หลักการและแนวคิดของ PDCA 
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools 
 • แนวคิดพื้นฐานการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 
 • ขอบเขตมาตรฐานของAQL (MIT-STD-105E) 
 • การจำแนกข้อบกพร่อง (Classification of Defect) 
 • หลักการและแผนการชักสิ่งตัวอย่าง (AQL : Sampling plans) 

             -หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว (AQL : Single Sampling Plan)

             -หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ (AQL : Double Sampling Plan)

             -หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง (AQL : Multiple Sampling Plan) 

 • การกำหนดระดับการตรวจสอบ (AQL)การตรวจรับวัตถุดิบ (Receiving Inspection) 
 • การกำหนดระดับการตรวจสอบ (AQL)การตรวจชิ้นงานก่อนส่งมอบ (Outgoing Inspection) 
 • พักเบรกกลางวัน 
 • ระดับการตรวจสอบ3ระดับ ตามมาตรฐานAQL (MIT-STD-105E) 
 • ระดับการตรวจสอบพิเศษ 4ระดับ ตามมาตรฐานAQL (MIT-STD-105E) 
 • วิธีกำหนดการตรวจสอบและกฎการปรับเปลี่ยนระดับการตรวจสอบตามมาตรฐาน AQL (MIT-STD-105E) 

             -การตรวจสอบแบบปกติ (Normal Inspection)

             -การตรวจสอบแบบเข้มงวด (Tightened Inspection)

             -การตรวจสอบแบบผ่อนปรน (ยืดหยุ่น) (Reduced Inspection) 

 • พักเบรก 
 • กิจกรรมกลุ่มWork shop case study +นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 
 • นำข้อมูลก่อนปรับปรุงและข้อมูลหลังปรับปรุงมาทดสอบสมุติฐาน (โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมอื่นๆ
 • วิศวกรทุกส่วนงาน
 • หัวหน้างานQC/QA, R&D, New Model
 • ช่างเทคนิค
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน