ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

          การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน
        จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วันแรก(บรรยายโดย อ.วิชัย มากวัฒนสุข) เวลา 09.00-16.00น.

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า -ส่งออก

-สินค้าควบคุมการนำเข้า-ส่งออก

-ภาษีอากรในการนำเข้า – ส่งออก

-พิกัดอัตราศุลกากร (HS CODE)

-หลักเกณฑ์การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากรตามมาตรา 12

-หลักเกณฑ์การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากรเขตการค้าเสรี (FTA)

-พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์

-พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์

-ถาม - ตอบ

วันที่สอง(บรรยายโดย อ.มนตรี ยุวชาติ) เวลา 09.00-16.00น.

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)

- EXW - FCA

- FAS - FOB

- CFR - CIF

- CPT - CIP

- DAT - DAP

- DDP

3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ

- การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

-ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection)

-การฝากขาย(Consignment)

-ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

-การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

- เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

-เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

-เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForword Contract, Spot Contract,ฯลฯ

6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลาและเหมาะสมกับสินค้า

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน