ติดต่อสอบถาม

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)

หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM : Total Quality Management)

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจแนวความคิดด้าน TQM
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบของ TQM
  3. เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละแผนกสามารถนำแนวความคิดด้าน TQM ไป

   ประยุกต์ใช้ที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

• ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำ TQM มาใช้ในองค์กร

• แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

• องค์ประกอบของคุณภาพ

• Attractive Quality VS Must-be Quality

• House of Quality (CONCEPTS - Technique - PROMOTIONAL VEHICLES)

• การบริหารนโยบาย (Policy Management)

• การบริหารงานประจาวัน(Daily Management)

• การบริหารงานตามภาระหน้าที่ (Cross-Functional Management)

• กิจกรรมพื้นฐาน (Bottom Up Activities)

• การแก้ไขปัญหา หรือ Problem Solving หัวใจสำคัญของ TQM

• แนวทางประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร

• ถามตอบ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน