ติดต่อสอบถาม

Monodzukuri (การผลิตอย่างมีคุณภาพแบบญี่ปุ่น)

Monodzukuri (การผลิตอย่างมีคุณภาพแบบญี่ปุ่น)

หลักสูตร Monodzukuri (การผลิตอย่างมีคุณภาพแบบญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล
               Monodzukuri หรือการผลิตอย่างมีคุณภาพแบบญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากองค์กรในญี่ปุ่นได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในสายการผลิตในประเทศ เพื่อระดมสมองถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ จนสามารถทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ หลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยหน่วยงาน JIPM เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รวบรวบ Monodzukuri ขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่ใช้สอน และทดสอบอย่างกว้างขวางทั่วโลก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการของ Monodzukuri
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Monodzukuri ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       

พนักงานระดับปฏิบัติการ, Leader, หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิด และหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ Monozukuri ในการปรับเปลี่ยนตนเองให้มีประสิทธิภาพ
 • หลักแนวคิดใน Monodzukuri  3 ข้อ คิดเป็น , เข้าใจ , พัฒนา
 • พื้นฐานการผลิต (5ส, คุณภาพ, การควบคุมกระบวนการ, ความปลอดภัย)
 • พื้นฐานการรับรู้ประสิทธิผล (OEE) และความสูญเสียหลัก 16 ประการในการทำงาน
 • แนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุงงานKaizen (3Gen, Why Why analysis, PDCA)
 • Jishu Hozen (การดูแลรักษาด้วยตนเอง 7 ขั้นตอน)
 • พื้นฐานการบำรุงรักษาประจำวันของเครื่องจักร (6 Modules)
 • Workshop
 • Q&A

รูปแบบการอบรม : บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshopระดมสมอง

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน